ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Στον πίνακα 2.4 θα πρέπει να αναφερθούν ακόμη και οι πηγές χρηματοδότησης που αφορούν σε κρατικές συμβάσεις, στο λειτουργικό κόστος ή στη βιωσιμότητα του φορέα;

Στο πίνακα 2.4 πρέπει να καταγραφούν οι πηγές χρηματοδότησης των τελευταίων δύο (2) ετών του φορέα υλοποίησης (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση/ ιδρύματα/ ατομικές δωρεές/ κρατική χρηματοδότηση/ εταιρείες/ συνδρομές μελών/ άλλο)