ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Στον προϋπολογισμό θα εμφανίζονται αναλυτικά και τα ποσά που αναλογούν στον εταίρο του φορέα υλοποίησης του Έργου;

Η φόρμα του προϋπολογισμού αποτυπώνει το σύνολο των δαπανών του έργου, με διάκριση μεταξύ δαπανών που αφορούν στον φορέα υλοποίησης και στον εταίρο του. Ο καταμερισμός των δαπανών μεταξύ φορέα υλοποίησης και εταίρου θα πρέπει να εμφανίζεται και στη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του φορέα υλοποίησης και του εταίρου.