ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Σύμφωνα με τις οδηγίες, για την Ενότητα 4.5, στις δράσεις δεν μπαίνουν μικρά διαχειριστικά καθήκοντα όπως συντονιστικές συναντήσεις. Η όλη διαχείριση (φυσικού και οικονομικού αντικειμένου) μπαίνει στις δράσεις στην ενότητα 4.5 ή και στο χρονοδιάγραμμα του έργου, αν και δεν έχει παραδοτέο (για την ενότητα 4.6), αλλά συνεισφέρει στο σύνολό της στην ομαλή πορεία του έργου για την επίτευξη των παραδοτέων; Σε περίπτωση που δεν μπαίνει, παρόλα αυτά το κόστος διαχείρισης (πχ μισθός project manager) είναι επιλέξιμο στον προϋπολογισμό;

Ναι, εφόσον υπάρχει η κατάλληλη αιτιολόγηση το κόστος αυτό μπορεί να είναι επιλέξιμο. Την διαχείριση του έργου μπορείτε να την αναφέρετε στο χρονοδιάγραμμα.