ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σύμφωνα με τις Οδηγίες προς υποψηφίους, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4430/2016 και του προηγούμενου ν. 4019/2011 έχουν σκοπό την κοινωνική επιχειρηματικότητα, διαθέτουν εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα (άρθρο 2 παρ. 1), υπό προϋποθέσεις διανέμουν κέρδη στα μέλη τους (άρθρο 7 παρ. 2), ενώ μέλη τους μπορεί να είναι ΝΠΔΔ (άρθρο 3 παρ. 3), και δεν θεωρούνται επιλέξιμες ΜΚΟ. Στους εταίρους του προγράμματος θέλουμε να είναι μια Κοιν.Σ.Επ που σκοπό έχει την εκπροσώπηση και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων του Δικτύου. Αποτελεί επίσημα θεσμοθετημένο δευτεροβάθμιο όργανο Κοινωνικής Οικονομίας. Ιδρύθηκε σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 15 του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 96) και δεν έχει εμπορική ιδιότητα ή κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Μπορεί η Κοιν.Σ.Επ. να είναι επιλέξιμος υποψήφιος εταίρος;

Εταίρος  ενός έργου μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας με νομική υπόσταση, εμπορικού ή μη εμπορικού σκοπού, ή μη κυβερνητική οργάνωση με νομική υπόσταση όπως Κοιν.Σ.Επ. ή και άτυπη ομάδα που πληροί ορισμένες προϋποθέσεις, όπως αυτές παρατίθενται στην πρόσκληση και στις Οδηγίες προς Υποψηφίους.