ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Σύμφωνα με το “Έντυπο-αίτησης” (Παράρτημα 7) ο κατάλογος των απαιτούμενων υποστηρικτικών εγγράφων για κάθε εταίρο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ. Ωστόσο, στις “Οδηγίες προς υποψηφίους” δεν γίνεται ανάλογη αναφορά. Θα μπορούσατε σας παρακαλώ να με ενημερώσετε αν χρειάζεται να υποβληθεί φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για όλους τους εταίρους ή μόνο για τον υποψήφιο φορέα υλοποίησης;

Κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να υποβληθεί φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα από τον φορέα υλοποίησης καθώς και από τους εταίρους του έργου.