ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Τα δικαιολογητικά για την αίτηση Μεσαία – Μεγάλα έργα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα ή αποστέλλονται και ταχυδρομικώς;

Αναφορικά με τα υποστηρικτικά έγγραφα και την διαδικασία αποστολής αιτήσεων σας παραπέμπουμε στην ενότητα 15 του εντύπου «Οδηγίες προς υποψηφίους».