ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση για μικρά έργα σε έντυπη μορφή θα πρέπει να υποβληθούν ως επικυρωμένα αντίγραφα;

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση σε έντυπη μορφή πρέπει να υποβληθούν σε πρωτότυπα ή σε απλά αντίγραφα των πρωτοτύπων. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης σκανάρονται τα δικαιολογητικά και ο Διαχειριστής Επιχορήγησης επιφυλάσσεται να ζητήσει επίδειξη των πρωτοτύπων.