ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Τα έξοδα μετακινήσεων, εφόσον στοιχειοθετούνται και δικαιολογούνται επαρκώς (π.χ. αφορούν μεταφορά εξοπλισμού παράστασης με βανάκι) καταγράφονται στην ενότητα λοιπές άμεσες δαπάνες;

Ναι, καταγράφονται στην ενότητα λοιπές άμεσες δαπάνες.