ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Τα όρια που αναφέρονται όσον αφορά τις προμήθειες (σελ. 36 του Οδηγού) αφορούν ποσά με ή χωρίς ΦΠΑ;

Αφορούν ποσά με ΦΠΑ.