ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τα παρακάτω έγγραφα/βεβαιώσεις: -Υπεύθυνη Δήλωση του Φορέα Υλοποίησης – Βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι δεν υπάρχουν νομικές εκκρεμότητες – Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα απλά αντίγραφα των δικαιολογητικών που καταθέτουμε είναι γνήσια αντίγραφα, θα πρέπει να είναι σε επίσημο έγγραφο ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ του Ν. 1599/1986 (με σφραγίδα από ΚΕΠ/αστυνομικό τμήμα) ή αρκεί η υπογραφή/σφραγίδα της εκπροσώπου σε επιστολόχαρτο της οργάνωσης;

Αρκεί ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ που περιέχεται ως παράρτημα στην αίτηση, με υπογραφή του εκπροσώπου και σφραγίδα της οργάνωσης, με ρητή δήλωση ότι υπέχει θέση ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ του Ν. 1599/1986. Δεν απαιτείται επικύρωση γνησιότητας υπογραφής από ΚΕΠ/αστυνομικό τμήμα.