ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

Τα υποστηρικτικά έγγραφα φορέα από δωρήτριες χώρες, πρέπει να κατατεθούν και στην επίσημη γλώσσα της χώρας και στα αγγλικά ή αρκεί μόνο μια μετάφρασή τους στα αγγλικά;

Αρκεί η αγγλική μετάφραση.