ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θα θέλαμε να ρωτήσουμε κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα να υποβάλουμε προσφορά/προσφορές για υπεργολαβίες για παροχές επικοινωνίας προς περισσότερους του ενός φορείς στα πλαίσια των προγραμμάτων που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν το προσεχές χρονικό διάστημα (καταληκτικής ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2020);

Η δυνατότητα υφίσταται για να υποβάλετε προσφορές για  υπεργολαβία σε παραπάνω από έναν φορέα.