ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Θέλουμε να ρωτήσουμε σχετικά με τα βιογραφικά του προσωπικού που είναι προαπαιτούμενο έγγραφο. Καθώς δεν μιλάμε τώρα για ένα έργο, μιλάμε για το σύνολο των εργαζομένων του φορέα μας, όσων και αν είναι αυτοί και με κάθε μορφή σχέσης εργασίας με τον φορέα? Για εμάς συγκεκριμένα θα ήταν ένας αριθμός εγγράφων που θα έφτανε τα 100, οπότε εδώ χρειαζόμαστε μία διευκρίνηση σχετικά.

Ο κατάλογος πρέπει να συμπληρωθεί για τα βασικά στελέχη που θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση του πολυετούς στρατηγικού πλάνου/πλάνου εργασιών, συνοδευόμενος από τα βιογραφικά σημειώματα τους, τα οποία πρέπει να επισυναφθούν ηλεκτρονικά. (Η λίστα θα πρέπει να περιλαμβάνει τον ανώτατο αριθμό των δέκα στελεχών η οποία θα ληφθεί υπόψιν στην αξιολόγηση της πρότασης.  Δεν υπάρχει ωστόσο περιορισμός στον αριθμό των στελεχών που μπορούν να συμμετάσχουν στην υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου/πλάνου εργασιών.)