ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη η χρήση εξοπλισμού, και συγκεκριμένα οχήματος, μέσω προγράμματος leasing;

Η χρήση – ενοικίαση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων, μέσω προγραμμάτων leasing είναι επιλέξιμη δαπάνη εφόσον τεκμηριώνεται επαρκώς πως ο εξοπλισμός αυτός είναι αναγκαίος για την επίτευξη των στόχων του έργου. Ωστόσο, επιλέξιμη είναι μόνο η δαπάνη που αντιστοιχεί στο ποσοστό χρήσης του εξοπλισμού στο έργο. Για παράδειγμα, εάν ενοικιαστεί μέσω leasing ένα φωτοτυπικό μηχάνημα το οποίο θα το χρησιμοποιείται στα κεντρικά γραφεία οργανισμού, ο οποίος υλοποιεί και αλλά έργα πέρα του έργου που χρηματοδοτείται από το ACF, δεν μπορεί να είναι επιλέξιμη όλη η δαπάνη αλλά μόνο κατά το ποσοστό χρήσης του μηχανήματος για το έργο που χρηματοδοτείται από το ACF. Εάν όμως το μηχάνημα αυτό βρίσκεται σε χώρο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την υλοποίηση του έργου που χρηματοδοτείται από το ACF, τότε είναι επιλέξιμο το σύνολο του κόστους ενοικίασης του εξοπλισμού.