ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Θεωρείται η δωρεά παγίων ή αντικειμένων από τρίτο εισφορά σε είδος; Πώς αντιμετωπίζεται;

Η συγχρηματοδότηση θα προσφερθεί από τους φορείς υλοποίησης έργου υπό τη μορφή χρημάτων ή συνεισφοράς σε είδος αποκλειστικά με τη μορφή εθελοντικής εργασίας.