ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τι εννοείτε με τον όρο νομικές εκκρεμότητες;

Νομικές εκκρεμότητες είναι οι εξώδικες ή επίδικες (δικαστικές) ή δικαστικώς κριθείσες εκκρεμότητες πάσης φύσεως (αστικές, διοικητικές – φορολογικές, ποινικές κ.α.) και ενδεικτικά οι ακόλουθες:

  • Εκκρεμότητες σχετικές με την υπόσταση ή την εκπροσώπηση των ΜΚΟ.
  • Εκκρεμείς υποχρεώσεις/οφειλές έναντι τρίτων.
  • Εκκρεμείς απαιτήσεις/αξιώσεις κατά τρίτων.
  • Δικαστικές αποφάσεις/Αναγκαστικές εκτελέσεις/Κατασχέσεις σε βάρος της ΜΚΟ.
  • Περιουσιακά βάρη.
  • Εκκρεμείς Μηνύσεις/Ποινικές διώξεις σε βάρος της διοίκησης της ΜΚΟ σχετικές με τη δραστηριότητά της

Σε περίπτωση που δεν έχετε νομικές εκκρεμότητες, μία Υπεύθυνη Δήλωση κατ’ αρχήν μας καλύπτει. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να μας προσκομίσετε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά έγγραφα που σχετίζονται με τη νομική εκκρεμότητα.