ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Τι εννοείτε προϋπολογισμούς δύο τελευταίων ετών, και για ποια έτη ζητάτε απολογισμούς;

Οι προϋπολογισμοί που ζητούνται είναι αυτοί του 2018 και του 2019, δηλαδή ο προϋπολογισμός που είχατε συντάξει το 2017 και αφορούσε τον οικονομικό σας προγραμματισμό για το 2018 και, αντίστοιχα τον προϋπολογισμό που συντάσσεται κατά το 2018 και αφορά τον οικονομικό σας προγραμματισμό  για το επόμενο έτος (2019).

Οι οικονομικοί απολογισμοί που ζητούνται είναι για τα έτη 2017 και 2018. Εφόσον μέχρι την υποβολή της αίτησής σας, δεν έχετε οριστικοποιήσει τον απολογισμό για το 2018, μπορείτε να μας στείλετε τους απολογισμούς για τα έτη 2016 και 2017 και να σημειώσετε σε υπεύθυνη δήλωση τον λόγο που δεν μπορείτε να προσκομίσετε τον απολογισμό του τρέχοντος έτους.