ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Τι ισχύει για την απόσβεση εξοπλισμού;

Οι πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και την απόσβεσή του αναγράφονται στην ενότητα 9.3 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.