ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο φορέας μας έχει βιβλία Β κατηγορίας και δεν συντάσσουμε ισολογισμούς;

Εάν ο φορέας σας έχει βιβλία Β κατηγορίας και δεν συντάσσετε ισολογισμούς αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρεται η μη υποχρέωση του φορέα σας προς σύνταξη ισολογισμού. Επίσης, αντί ισολογισμού μπορείτε να μας προσκομίσετε τους αντίστοιχους απολογισμούς από το βιβλίο εσόδων – εξόδων του φορέα σας (αν υπάρχουν).