ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Τι τίτλο έργου πρέπει να έχει η πρόταση; Έχει να κάνει με το όραμα ή εδώ δεν μας ενδιαφέρει τόσο ο τίτλος;

Ο τίτλος χρειάζεται για επικοινωνιακούς σκοπούς, σε περίπτωση που ο υποψήφιος φορέας υλοποίησης λάβει τη χρηματοδότηση. O τίτλος θα πρέπει να συνοψίζει τις βασικότερες από τις δράσεις που πρόκειται να υλοποιήσετε.