ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτείται ή απορρίπτεται πάντα στο σύνολό του; π.χ. σε περίπτωση απόρριψης μίας εκ των δράσεων που προτείνει ο φορέας υλοποίησης κατά την αξιολόγηση της αίτησης, απορρίπτεται το σύνολο του έργου ή η συγκεκριμένη μόνο δράση;

Το έργο θα αξιολογηθεί στο σύνολό του.