ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Το καταστατικό του υποψήφιου φορέα υλοποίησης ορίζει έγκριση απολογισμών και προϋπολογισμών από τη Γενική Συνέλευση. Ο υποψήφιος φορέας υλοποίησης δεν έχει ακόμη οριστικοποιήσει τον απολογισμό του έτους 2020 και τον προϋπολογισμό του έτους 2021 λόγω των υγειονομικών περιορισμών που έχουν τεθεί για την αποφυγή της διασποράς της πανδημίας covid-19. Ποια δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν αντί αυτών;

Για τη χρήση 2020, εφόσον δεν έχουν εγκριθεί οι οικονομικές καταστάσεις (απολογισμός) θα χρειαστεί να προσκομίσετε αυτές που τελούν υπό έγκριση από την Γενική Συνέλευση καθώς και τα βιβλία εσόδων-εξόδων έτσι ώστε να γίνει η σχετική αντιπαραβολή. Για τη χρήση 2019 να μας προσκομίσετε τις εγκεκριμένες από την Γενική συνέλευση.

Αναφορικά με τους προϋπολογισμούς θα χρειαστεί να προσκομίσετε τους παλαιούς εγκεκριμένους και για τον προϋπολογισμό του 2021 να σταλεί χωρίς την έγκριση και με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου από το gov.gr, ότι είναι εκείνος που τελεί υπό έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.