ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Το κόστος του ελεγκτή μπορεί να μπει μέσα στην πρόταση;

Το κόστος για τον έλεγχο από εξωτερικό ορκωτό ελεγκτή θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει συμπεριληφθεί στο κόστος της αιτούμενης επιχορήγησης. Αν ο υποψήφιος φορέας υλοποίησης αναθέτει τον ετήσιο οικονομικό έλεγχό του σε εξωτερικό ορκωτό ελεγκτή, χωρίς να επιβαρύνει με το κόστος αυτού το έργο, τότε μπορεί να προσκομίσει την έκθεση του τελευταίου έτους υλοποίησης του έργου του εξωτερικού ελεγκτή με την προϋπόθεση ότι στην έκθεση αυτή γίνεται αναφορά στην επιχορήγηση των EEA Grants και ότι η έκθεση έχει υποβληθεί εντός του ορισμένου χρονοδιαγράμματος χωρίς να δημιουργεί καθυστερήσεις στις πληρωμές. Περισσότερες πληροφορίες για τα κριτήρια αξιολόγησης θα βρείτε στο έγγραφο «Οδηγίες προς υποψηφίους», σελ. 14.