ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Το μηνιαίο κόστος προσωπικού (όπως παρουσιάζεται στα προτεινόμενα ανώτερα όρια) πρέπει να είναι ίδιο ή /και μικρότερο με τις μηνιαίες μικτές αποδοχές, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα προσωπικού του προϋπολογισμού ή όχι;

Στον προϋπολογισμό ο πίνακας προσωπικού πρέπει να αναφέρει το μηνιαίο κόστος (μικτό μηνιαίο μισθό και εργοδοτικές εισφορές) Χ 14/12. Αυτό προτείνεται να είναι ίσο ή μικρότερο από τα προτεινόμενη ποσά στο Παράρτημα 3 – Προτεινόμενα στο έντυπο οδηγιών ή να συμβαδίζουν με τη μισθολογική πολιτική του οργανισμού.