ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Το μηνιαίο κόστος του Project Leader του έργου (μισθωτός του φορέα υλοποίησης) υπερβαίνει τα ανώτατα μισθολογικά κόστη που αναφέρονται στο Παράρτημα 3 στις ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ. Το ποσοστό της συμμετοχής του στο έργο, όμως, θα είναι της τάξεως του 10%. Είναι κάτι τέτοιο αποδεκτό;

Τα κόστη στο παράρτημα 3 στις Οδηγίες προς υποψηφίους είναι ενδεικτικά.