ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Το Παράρτημα 6 της αίτησης αναφέρεται στο επικοινωνιακό πλάνο, όπου ζητείται και εκτιμώμενο κόστος υλοποίησής του. Στο αρχείο excel του προϋπολογισμού δεν υπάρχει αντίστοιχο πεδίο για το κόστος επικοινωνίας και τον επιμερισμό κόστους ανά δράση. Σε ποιο πεδίο του excel πρέπει να εντάξουμε το συγκεκριμένο πλάνο επικοινωνίας ως κόστος; Στην καρτέλα «Λοιπές Άμεσες Δαπάνες»;

Ναι, στην καρτέλα «Λοιπές Άμεσες Δαπάνες».