ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

Το πεδίο 4.2 της αίτησης αφορά έρευνα στον Ελληνικό χώρο ή και στην χώρα εταίρο;

Το πεδίο 4.2. της αίτησης αναφέρει «Ποιοι άλλοι φορείς δραστηριοποιούνται στο θεματικό πεδίο στο οποίο εμπίπτει το προτεινόμενο έργο; Με ποιους τρόπους;». Στο πεδίο αυτό θα πρέπει να παραθέσετε στοιχεία που να τεκμηριώνουν της ανάγκη υλοποίησης του προτεινόμενου έργου. Τα στοιχεία που θα παραθέσετε μπορεί να είναι σε εθνικό επίπεδο ή σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ανάλογα και με την τοποθεσία/ίες υλοποίησης του προτεινόμενου έργου.