ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το Πρόγραμμα καλύπτει και τα έξοδα του εταίρου; Υπάρχει όριο στο ποσό της επιχορήγησης που μπορεί να λάβει ο εταίρος;

Η επιχορήγηση αφορά στο σύνολο του έργου, δηλαδή στις δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν τόσο από τον φορέα υλοποίησης έργου όσο και από τον/τους εταίρο/ους του. Η επιλεξιμότητα των δαπανών που πραγματοποιούνται από έναν εταίρο του φορέα υλοποίησης έργου υπόκειται στους ίδιους όρους και περιορισμούς που ισχύουν για τον φορέα υλοποίησης του έργου. Θα πρέπει να καθορίζεται ξεκάθαρα στη σύμβαση συνεργασίας ποιες δαπάνες αντιστοιχούν στον φορέα υλοποίησης και ποιες στον εταίρο.

Δεν υπάρχει όριο στο ποσό της επιχορήγησης που μπορεί να λάβει ο εταίρος.