ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Το Πρόγραμμα καλύπτει τον 13ο και 14ο μισθό;

Εφόσον ο 13ος και 14ος μισθός έχουν προϋπολογιστεί στον προϋπολογισμό του έργου και ο προϋπολογισμός εγκριθεί, το Πρόγραμμα τους καλύπτει.