ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο έργο θα πρέπει να το γνωρίζουμε εξαρχής; Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε για την επιλογή του; Το προσωπικό που θα δηλωθεί ότι θα εργαστεί στο έργο χρειάζεται να είναι νέο προσωπικό που θα προσληφθεί συγκεκριμένα για το έργο ή υπάρχει η δυνατότητα να συμμετέχει προσωπικό που ήδη εργάζεται στον φορέα;

Το βασικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στο έργο είναι καλό να το γνωρίζετε εξαρχής και να συμπεριλάβετε τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία του στο Έντυπο Αίτησης. Αυτό ισχύει και για τους εταίρους. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη/τυπική διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για την επιλογή του προσωπικού. Ισχύει η εργατική νομοθεσία. Δεν υπάρχει περιορισμός για το προσωπικό που θα επιλεγεί, μπορεί να εργαζόταν και στο παρελθόν στον φορέα ή να εργάζεται και σήμερα. Σε περίπτωση που αλλάξει η βασική ομάδα του έργου που δηλώνετε με την αίτησή σας, θα πρέπει να ενημερώνετε αμέσως τον Διαχειριστή Επιχορήγησης του Προγράμματος.