ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Το στρατηγικό πλάνο όπως παρουσιάζεται εδώ, έχει και κομμάτια επιχειρησιακού πλάνου, αναφέροντας συγκεκριμένες δράσεις. Είναι θεμιτό να κατατεθούν δύο έγγραφα;

Το επιχειρησιακό πλάνο μπορεί να είναι μέρος του στρατηγικού πλάνου. Μπορείτε να το αποστείλετε αν το διαθέτετε, αρκεί όμως να έχετε στείλει οπωσδήποτε και το πολυετές στρατηγικό σας πλάνο/πλάνο εργασιών.