ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου έργου μπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ (για μεγάλα έργα), με την προϋπόθεση ότι το ποσό της επιχορήγησης δε θα υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ;

Το ποσό των € 300.000 είναι το ανώτατο ποσό επιχορήγησης για τα μεγάλα έργα της 1ης πρόσκλησης (Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων) και ως εκ τούτου το ποσό του προϋπολογισμού μπορεί να υπερβαίνει τις € 300.000, δεδομένου ότι υπάρχει πρόβλεψη να καλύψετε από άλλη πηγή το υπόλοιπο. Σας παραπέμπουμε στο τμήμα 7 του εντύπου  «Οδηγίες προς υποψηφίους»  για  παραδείγματα επιχορηγήσεων έργων.