ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Βρισκόμαστε στη φάση συγγραφής της πρότασης μας για την θεματική ενότητα «Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά». Ο φορέας υλοποίησης πληροί τις προϋποθέσεις για τουλάχιστον 12 μήνες λειτουργίας προκειμένου να είναι επιλέξιμος στα μεσαία έργα. Παρόλα αυτά οι 2 εταίροι που θέλουμε να εντάξουμε στο σχήμα της πρότασης είναι νεοσύστατοι φορείς. Στις συχνές ερωτήσεις προκύπτει ότι οι νεοσύστατοι φορείς είναι επιλέξιμοι ως εταίροι αλλά στον οδηγό και συγκεκριμένα στα δικαιολογητικά ζητούνται ισολογισμοί κλπ τελευταίων ετών. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε αν ισχύει μπορούμε να βάλουμε ως εταίρους 2 νεοσύστατους φορείς που δεν έχουν συμπληρώσει 12μηνο λειτουργίας.

Δεν υφίστανται περιορισμοί ως προς τα έτη λειτουργίας των εταίρων. Εάν οι συγκεκριμένοι φορείς είναι νεοσύστατοι, θα προσκομίσουν όποια οικονομικά στοιχεία διαθέτουν προσκομίζοντας αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τη υποβολή παλαιότερων στοιχείων λόγω πρόσφατης σύστασης.