ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Υπάρχει ανώτατο όριο ποσοστού διαχείρισης για το έργο; Αν, ναι, ποιο είναι; Δεδομένου ότι η απασχόληση ενός ατόμου/project manager (για 24μηνη διάρκεια σύμβασης έργου) υπερβαίνει το 15% του προϋπολογισμού, είναι αποδεκτό το ποσοστό διαχείρισης να είναι μεταξύ 20-25% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου; (για μεσαία/μεγάλα έργα)

 Δεν υπάρχει ανώτατο όριο ποσοστού διαχείρισης για το έργο. Στο έντυπο «Οδηγίες προς Υποψηφίους» στο Παράρτημα 3 υπάρχουν προτεινόμενα μισθολογικά κόστη.