ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Υπάρχει ανώτατο όριο ποσοστού προϋπολογισμού επικοινωνίας για το έργο; Αν, ναι, ποιο είναι; (για μεσαία/μεγάλα έργα)

Δεν υπάρχει ανώτατο όριο ποσοστού προϋπολογισμού επικοινωνίας για το έργο.