ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Υπάρχει δυνατότητα απασχόλησης εταίρων μας (επιτρέπεται βάσει καταστατικού μας) με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών κι αν ναι και στην περίπτωση που το συνολικό κόστος πάλι υπερβαίνει τα σχετικά όρια, θα πρέπει να έχει προηγηθεί διαγωνισμός ή διαδικασία συλλογής/αξιολόγησης προσφορών;

Δεν δύναται εταίρος να παρέχει και υπεργολαβία στον φορέα.

Επιπρόσθετα, οι διαδικασίες προμηθειών ακολουθούνται σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με τα ποσά που ορίζουν οι Οδηγίες προς Υποψηφίους καθώς και η νομοθεσία.