ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Υπάρχει ελαστικότητα στο οικονομικό κριτήριο; Αν ο μέσος όρος των τριών ετών είναι λίγο μικρότερος από 300.000 θα έχουμε δικαίωμα να υποβάλλουμε αίτηση;

Οι υποψήφιοι φορείς υλοποίησης θα πρέπει να πληρούν όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας για να λάβουν τη χρηματοδότηση. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο έγγραφο «Οδηγίες προς υποψηφίους», σελ. 7.