ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Υπάρχει ενδεικτικός προϋπολογισμός για εταίρους από δωρήτριες χώρες και διεθνείς οργανισμούς ή κάποιοι περιορισμοί ή ειδικές συνθήκες?

Δεν υπάρχει ενδεικτικός προϋπολογισμός για εταίρους από δωρήτριες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς. Για πληροφορίες σχετικά με την επιλεξιμότητα των εταίρων παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 2.2.2 του εγγράφου Οδηγίες προς Υποψηφίους.