ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Υπάρχει κάποιο βασικό σημείο εστίασης ως προς τις οργανώσεις που θα επιλεχθούν προς χρηματοδότηση; Για παράδειγμα, υπάρχει πρόβλεψη να δοθεί προτεραιότητα υποστήριξης σε οργανώσεις με σχετικά μικρότερη διαχειριστική και χρηματοοικονομική ικανότητα;

Πληροφορίες για τα κριτήρια αξιολόγησης και τη βαρύτητά τους θα βρείτε στο έγγραφο «Οδηγίες προς υποψηφίους», σελ. 15.