ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Υπάρχει όριο στις λέξεις/χαρακτήρες του κειμένων που θα συμπεριληφθούν στις στήλες του πίνακα στην ενότητα 2.5 της αίτησης;

Όπου δεν υπάρχει προκαθορισμένο όριο λέξεων στο έντυπο της αίτησης δεν υπάρχει περιορισμός.