15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Θύματα Βασανιστηρίων: ένα τραύμα που δεν κλείνει ποτέ

Οι πρόσφυγες αποτελούν μία από τις πιο ευάλωτες και ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες. Από το 2015 πάνω από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες έχουν περάσει από την Ελλάδα, σε μια προσπάθεια να διαφύγουν τον κίνδυνο της βίας και των συρράξεων στις χώρες τους και να διεκδικήσουν μια καλύτερη ζωή. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, έως και το 30% των προσφύγων παγκοσμίως είναι θύματα βασανιστηρίων. Ωστόσο, αν και αποτελούν μια εξαιρετικά ευάλωτη ομάδα, η έγκαιρη ταυτοποίησή τους δεν είναι πάντα εφικτή, διότι η αναγνώριση και πιστοποίησή τους απαιτεί την ύπαρξη ανθρώπινου δυναμικού με ειδική εκπαίδευση και εξειδίκευση. Ιδίως σε περιπτώσεις που η τεκμηρίωση του βασανισμού είναι δύσκολη, τα άτομα αυτά κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς διεθνή προστασία.

Αυτό το ευαίσθητο θέμα έρχεται να αναδείξει η έκθεση συνηγορίας με τίτλο «Θύματα Βασανιστηρίων: Από την ανίχνευση στην προστασία – Ιστορικό, πρακτικές και συστάσεις για τη βελτίωση της προστασίας των θυμάτων βασανιστηρίων στην Ελλάδα». Η έκθεση δεν εστιάζει μόνο στην προβληματική νομοθετική πρόβλεψη που υπάρχει στην Ελλάδα για την πιστοποίηση των θυμάτων βασανιστηρίων, αλλά παράλληλα υπογραμμίζει την ανάγκη ύπαρξης ανεξάρτητων εξειδικευμένων και διεπιστημονικών ομάδων στις διαδικασίες αναγνώρισης και ταυτοποίησης της ευάλωτης ομάδας των θυμάτων βασανιστηρίων. Επίσης, καταδεικνύει το γεγονός ότι οι υφιστάμενες διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης είναι ακατάλληλες για τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων και αδυνατούν να παράσχουν ένα επαρκές πλαίσιο διαβίωσης και αποκατάστασης.

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της έκθεσης εδώ ή κατεβάστε το από τη στήλη «Downloads» δεξιά.

Η ΜΕΤΑδραση αποτελεί τον μοναδικό φορέα στον οποίο από το 2013 γίνονται επίσημες παραπομπές από την Υπηρεσία Ασύλου και την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης,  προκειμένου η εξειδικευμένη ομάδα της να πιστοποιήσει τα θύματα βασανιστηρίων. Η έκθεση συνηγορίας και η εκτεταμένη έρευνα που πραγματοποίησε η ΜΕΤΑδραση, εντάσσονται στις δράσεις συνηγορίας και ενημέρωσης του προγράμματος «Ελπίδα και Μνήμη: Ταυτοποίηση και Πιστοποίηση Θυμάτων Βασανιστηρίων», που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund.