Διμερής Πρωτοβουλία Καρπός Κέντρο Εκπαιδευτικών Δράσεων και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας – Norsensus Mediaforum

ΦΟΡΕΑΣ:
Καρπός Κέντρο Εκπαιδευτικών Δράσεων και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας | Χώρα: Ελλάδα
ΕΤΑΙΡΟΣ:
Norsensus Mediaforum | Χώρα: Νορβηγία
ΠEΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
01/05/2021 – 28/02/2022

Η πρωτοβουλία στόχευε στη δικτύωση, την ανταλλαγή και τη μεταφορά γνώσης, τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών. Δύο άτομα από το Κέντρο Εκπαιδευτικών Δράσεων και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας «Καρπός» ταξίδεψαν στο Όσλο της Νορβηγίας για την παρουσίαση, συζήτηση και βιωματική εκπαίδευση στο πρόγραμμα ‘MILagers- Empowering young people, by enhancing their media and information literacy’ της Norsensus και την παρουσίαση του προγράμματος του Καρπού «Μια βαλίτσα με εικόνες και ήχους στο διαδίκτυο». Τέλος, υλοποιήθηκε ένα διαδραστικό σεμινάριο στο πλαίσιο του προγράμματος, με μια προσεκτικά επιλεγμένη ομάδα εστίασης, προκειμένου να παρασχεθεί ανατροφοδότηση και ανάπτυξη των εργαλείων που διαθέτουν οι δύο οργανισμοί για την οπτικοακουστική εκπαίδευση.