Πολίτες για το περιβάλλον: Η εκπαίδευση ως εργαλείο αποτελεσματικής συμμετοχής στα κοινά και στη λήψη αποφάσεων

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
30 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Large
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
187.841,19 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
169.057,08 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αττική

Η πανδημία που έπληξε την παγκόσμια κοινότητα κατέστησε σαφές ότι η υγεία του πλανήτη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανθρώπινη υγεία. Η αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος, ως ζήτημα ζωτικής σημασίας για την ευημερία των πολιτών, στηρίζεται στην περιβαλλοντική δημοκρατία, η οποία προϋποθέτει & προάγει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. Ειδικότερα, κατοχυρώνει την πρόσβαση των πολιτών στην περιβαλλοντική πληροφορία, τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων & την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Στην Ελλάδα εντοπίζονται σοβαρά προσκόμματα στην αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων αυτών. Οι πολίτες είτε δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, είτε τον τρόπο να τα ασκήσουν αποτελεσματικά. Οι διάσπαρτες διαδικασίες δημόσιας συμμετοχής, οι συνήθως σύντομες προθεσμίες & ο τεχνικός χαρακτήρας των περιβαλλοντικών θεμάτων δυσχεραίνουν την αναζήτηση, ενημέρωση & επαρκή τεκμηρίωση της συμμετοχής των πολιτών.

Στόχος του έργου είναι να ενισχύσει τη συμμετοχή των τοπικών περιβαλλοντικών οργανώσεων/ομάδων & ενεργών πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για περιβαλλοντικά θέματα, προσφέροντας μία ευρεία & φιλική στο χρήστη εργαλειοθήκη δημόσιας συμμετοχής. Μέσω ενός κύκλου διαδικτυακών & ζωντανών εργαστηρίων, το έργο θα ρίξει φως στα δικαιώματα & τις ευκαιρίες δημόσιας συμμετοχής, ενώ τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν θα ενδυναμώσουν τους πολίτες ώστε να συμμετέχουν τεκμηριωμένα & αποτελεσματικότερα.

Παράλληλα, μέσω ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης θα δώσει τη δυνατότητα στην ΚτΠ να συνδιαμορφώσει μία πολιτική πρόταση για την ουσιαστική βελτίωση των διαδικασιών δημόσιας συμμετοχής που εφόσον υιοθετηθεί από την Πολιτεία θα διευκολύνει την ευρύτερη συμμετοχή των πολιτών. Το WWF θα αναλάβει την προετοιμασία του έργου, το περιεχόμενο των εργαλείων & των εργαστηρίων, την επικοινωνία & τον συντονισμό, ενώ η ΕΕΛΛΑΚ το σχεδιασμό & τη δημιουργία των ψηφιακών εργαλείων. Από κοινού θα συνεισφέρουν στο αρχικό σχέδιο & στη συνδιαμόρφωση της τελικής πρότασης πολιτικής.