Διάσωση Ακτής

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Δυτική ΕλλάδαΠελοπόννησος
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το δίκτυο ΔΙΑΣΩΣΗ ΑΚΤΗΣ είναι ένας ανεξάρτητος μη κυβερνητικός οργανισμός που αποσκοπεί στην μετάδοση της Διεθνούς επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας πάνω σε θέματα που αφορούν την προστασία και διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον, προωθώντας την βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών Κοινωνιών που ζουν και εξαρτώνται από αυτή. Προωθούνται οι αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης, της ήπιας προστασίας ακτών, της ορθολογικής διαχείρισης των χερσαίων-υδατικών πόρων, της βιοποικιλότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης. Η οργάνωση υιοθετεί την ολιστική προσέγγιση και προάγει την υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών στην παρακολούθηση, προστασία και διαχείριση της παράκτιας ζώνης με βάση παραδείγματα εφαρμογής καλών πρακτικών αξιοποιώντας την διεθνή γνώση και εμπειρία.

Ο φορέας φιλοδοξεί να κινητοποιήσει δυνάμεις και συνέργειες ακολουθώντας συνεπή στάση στα Περιβαλλοντικά προβλήματα της παράκτιας ζώνης, στοχεύοντας στην ανάδειξη ενδεδειγμένων, σύγχρονων μεθόδων αντιμετώπισης των προβλημάτων. Η Οργάνωση έχει ήδη διοργανώσει με δικά της μέσα και πόρους δύο Επιστημονικές Ημερίδες σε θέματα 1) προστασίας της Παράκτιας Ζώνης από την διάβρωση με ενδεδειγμένες, Ήπιες μεθόδους (Αγορά Αργύρη, Πάτρα, 2018) και 2) ρύπανσης των ακτών και των θαλασσών από πλαστικά (Μάιος  2019, Ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ Πατρών) με συμμετοχή μεγάλου αριθμού Πολιτών. Έχουν επίσης προγραμματιστεί έως το 2025 τουλάχιστον άλλες πέντε (5) εκδηλώσεις στην Δυτική Ελλάδα.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών