Διαδικτυακό εργαλείο εποπτείας παράκτιας ζώνης

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
6
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Small
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
5.310,51€
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
4.779,46 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Πελοπόννησος

Οι νομοθετικές και ρυθμιστικές-λειτουργικές αρμοδιότητες για την παράκτια ζώνη μοιράζονται ανάμεσα σε πολλούς φορείς ενώ η συνεργασία μεταξύ φορέων και Πολιτών δεν είναι πάντα αποδοτική. Οι Πολίτες σπάνια ενημερώνονται έγκαιρα ή αποθαρρύνονται να συμμετέχουν σε διαδικασίες ελέγχου στην λήψη αποφάσεων για α) την διαχείριση δραστηριοτήτων στην παράκτια ζώνη και β) τον σχεδιασμό υποδομών γ) την αντιμετώπιση φυσικών φαινομένων διάβρωσης, εκδήλωσης πλημμυρών και ρύπανσης στην παράκτια ζώνη. Το έργο φιλοδοξεί να καλύψει την ανάγκη αυτή, ενισχύοντας την συνηγορία και του εποπτικού ρόλου των Πολιτών στην λήψη σχετικών αποφάσεων σε τοπικό και Περιφερειακό επίπεδο.
Η παρούσα πρόταση προτείνει την υλοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας ως σύγχρονης διαδραστικής εργαλειοθήκης για την ενίσχυση της συνηγορίας και εποπτείας των πολιτών σε θέματα προστασίας και διαχείρισης της παράκτιας ζώνης. Πιλοτικά επιλέγονται οι δύο (2) όμορες παράκτιες περιοχές Δυτικής Αχαΐας και Ηλείας με παρόμοιο φυσικό Περιβάλλον, γεωμορφολογία ακτών και κλιματικές συνθήκες αλλά και ανθρωπογενείς δραστηριότητες που σχετίζονται κυρίως με τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό.
Οι συνεργαζόμενοι φορείς θα πραγματοποιήσουν το έργο αρχικά με δράσεις κοινωνικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην προστασία και διαχείριση της παράκτιας ζώνης. Μετά την ενημέρωση των Πολιτών και την δημιουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας θα υπάρχει ευχερής πρόσβαση των Πολιτών στην εποπτεία λαμβανόμενων αποφάσεων των εμπλεκόμενων αρμοδίων Φορέων που θα διαχέονται στους Πολίτες της Δυτικής Ελλάδας, μέσω του τεχνολογικού αυτού εργαλείου. Θα παρέχεται επίσης ενημέρωση σχετικά α) με την συμμόρφωση των αποφάσεων αρμοδίων Φορέων με την Ευρωπαϊκή-Διεθνή νομοθεσία για την παράκτια ζώνη β) την εποπτεία στην εφαρμογή επιστημονικά σύγχρονων ή μη Μεθόδων προστασίας της γ) την υιοθέτηση ορθών πρακτικών αποφυγής-μείωσης δυσμενών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ωφελούμενοι:Τοπικές παράκτιες Κοινωνίες, φορείς περιβαλλοντικής προστασίας-διαχείρισης, επιχειρήσεις.