Αρχηγείο της Αστυνομίας Ισλανδίας

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Το Αρχηγείο της Αστυνομίας Ισλανδίας είναι αρμόδιο για την αστυνόμευση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και κανονισμούς και υπάγεται στο Υπ. Δικαιοσύνης. Στις αρμοδιότητες του Αρχηγείου περιλαμβάνονται:

1) Ενημέρωση των προϊσταμένων αστυνομικών υπηρεσιών για τις κεντρικές αποφάσεις που αφορούν τις δράσεις της αστυνομίας & παρακολούθηση της εφαρμογής τους
2) Ενημέρωση & παροχή στοιχείων στον Υπουργό Δικαιοσύνης για το αστυνομικό έργο με στόχο την λήψη αποφάσεων
3) Διαμόρφωση κατευθυντήριων οδηγιών για τους προϊσταμένους των τοπικών αστυνομικών υπηρεσιών
4) Διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας της αστυνομίας κατά τρόπο ενιαίο & ομοιόμορφο
5) Διαχείριση διεθνών σχέσεων/συνεργασιών στο πεδίο επιβολής του νόμου
6) Συνδρομή και υποστήριξη των προϊσταμένων τοπικών αστυνομικών υπηρεσιών στην τέλεση του αστυνομικού τους έργου
7) Διαχείριση υποθέσεων που απαιτούν κεντρική διαχείριση ή εθνικό συντονισμό σε συνεργασία με την αστυνομία άλλων χωρών
8) Συντονισμός δράσεων σε υποθέσεις που απαιτούν εκτεταμένη κινητοποίηση ή συμμετοχή αστυνομικών από διαφορετικές περιοχές
9) Τήρηση μητρώου καταγγελιών
10) Διαχείριση εθνικών θεμάτων πολιτικής προστασίας

Στο Αρχηγείο λειτουργεί τμήμα αστυνομικής ανάλυσης, τμήμα γενικών υπηρεσιών, τμήμα διεθνών συνεργασιών, εργαστήριο τεχνικής έρευνας που περιλαμβάνει και τις κεντρικές βάσεις δεδομένων της αστυνομίας, μια επιτροπή για αστυνομικούς υπαλλήλους, τμήμα πολιτικής προστασίας & τμήμα εκπαίδευσης και ανάπτυξης σταδιοδρομίας αστυνομικών.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας