Ουσιαστική σύμπραξη Ελληνικών φορέων και Αρχών για την ενίσχυση της στήριξης και προστασίας γυναικών και παιδιών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας (ΕΒ), κατά τα πρότυπα της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, μέσω αξιοποίησης καλών πρακτικών της Αστυνομίας της Ισλανδίας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
15 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Large
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
151.566,64 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
151.566,64 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αττική

Στην Ελλάδα, στην καθημερινή πρακτική στήριξης γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας (ΕΒ) & των παιδιών τους, παρατηρούνται ελλείψεις συντονισμού & δικτύωσης των αρμόδιων φορέων, έλλειψη κοινού πρωτοκόλλου αντιμετώπισης περιστατικών, εκπαίδευσης επαγγελματιών κ.ά. Στην αντιμετώπιση της ΕΒ εμπλέκονται πολλά συστήματα που δρουν διαδοχικά, χωρίς διασύνδεση & ενεργοποιούνται μόνο κατόπιν συγκεκριμένων ενεργειών του θύματος. Αυτή η αλυσιδωτή ενεργοποίηση των συστημάτων επηρεάζει αρνητικά την ταχύτητα & την ποιότητα της προστασίας/στήριξης των θυμάτων & οδηγεί σε υψηλή υποαναφορά της Ε.Β. επειδή τα θύματα διστάζουν να προσφύγουν στις Αρχές. Αλλά και όταν προσφεύγουν η προστασία δεν είναι εγγυημένη καθώς όταν αποτυγχάνει η διαδικασία σε κρίσιμο ή πρώιμο σημείο της αλυσίδας καταρρέει όλο το πλέγμα προστασίας των θυμάτων.

Σκοπός του έργου είναι να ενισχυθεί η στήριξη & προστασία γυναικών & παιδιών θυμάτων ΕΒ στην Ελλάδα, κατά τα πρότυπα της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, μέσω οικοδόμησης ουσιαστικής σύμπραξης μεταξύ αστυνομίας, δικαστικών & υποστηρικτικών υπηρεσιών, αξιοποιώντας τις καλές πρακτικές, εργαλεία, εμπειρία & τεχνογνωσία της Αστυνομίας & άλλων αρμόδιων φορέων της Ισλανδίας.

Δράσεις
1. Καταγραφή παραγόντων που δυσχεραίνουν την αποτελεσματική στήριξη & προστασία θυμάτων ΕΒ στην Ελλάδα
2. Σύσταση διεπιστημονικής/διατομεακής Ομάδας Δράσης κατά της ΕΒ με εκπροσώπους αστυνομίας, δικαστικών & υποστηρικτικών υπηρεσιών
3. Ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ Ισλανδίας-Ελλάδας
4. Δημιουργία, πιλοτική δοκιμή & αξιολόγηση τυποποιημένων διαδικασιών (SOPs) στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες
5. Ενίσχυση δεξιοτήτων επαγγελματιών
6. Δράσεις συνηγορίας

Επωφελούμενες είναι οι γυναίκες-θύματα ΕΒ & τα παιδιά τους & ομάδες-στόχοι φορείς & στελέχη της αστυνομίας, δικαστικών & υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Σχετικά stories