Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αττική
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας (Ε.Δ.κ.Β.) είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία που ιδρύθηκε το 2006.
Στόχος του είναι η πρόληψη & αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, η προαγωγή της ισότητας των φύλων και στήριξη γυναικών που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία.

Οι δράσεις του Ε.Δ.κ.Β. ενδεικτικά είναι οι εξής:
Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση & επιμόρφωση
– Δημιουργία εκπαιδευτικού & υλικού ευαισθητοποίησης (ενημερωτικά φυλλάδια, βιβλία, κ.ά.)
– Δράσεις
• ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης γενικού πληθυσμού (ημερίδες, ομιλίες, καμπάνιες)
• πρόληψης (σε παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς)
• επιμόρφωσης/σεμινάρια για φοιτητές/ριες & επαγγελματίες υγείας-πρόνοιας (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ιατροί, νοσηλευτές/ριες), εκπαιδευτικούς, νομικούς κ.ά.

Ενδυνάμωση & στήριξη κακοποιημένων γυναικών
– Διασύνδεση & παροχή πληροφόρησης σε επιζώσες ενδοοικογενειακής βίας
– Αρωγή & ολιστική στήριξη κακοποιημένων γυναικών (π.χ. ενημέρωση, ενδυνάμωση, ψυχοκοινωνική, νομική, εκπαιδευτική, εργασιακή στήριξη, συνοδευτικές υπηρεσίες)
– Ανάπτυξη εξειδικευμένων μεθόδων στήριξης/ενδυνάμωσης & εξατομικευμένων υπηρεσιών

Παρεμβάσεις & Συνέργειες
– Υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών ή/και διεθνών προγραμμάτων και διακρατικές συνεργασίες
– Συνεργασία με θεσμικούς φορείς & ΜΚΟ

Έρευνα
Σχεδιασμός & διεξαγωγή έρευνας & αξιολογήσεων (διαδικασίας, αποτελέσματος)

Συνηγορία
– Προώθηση της ισότητας φύλων & προάσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων γυναικών, καταπολέμηση στερεοτύπων φύλων
– Ενίσχυση συμμετοχής γυναικών σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων
– Συνηγορία & παρακολούθηση τήρησης εθνικών & ευρωπαϊκών πολιτικών

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Διμερείς πρωτοβουλίες του φορέα

Σχετικά stories