Εταιρία Μέριμνας & Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΣτερεά Ελλάδα
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΤΑΙΡΟΥ

Η Εταιρία Μέριμνας & Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα ιδρύθηκε το 1997 ως Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία.

Οι σκοποί της είναι κοινωφελείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αφορούν την ποιότητα ζωής και την αποκατάσταση των Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα που ανήκουν κατά προτεραιότητα σε προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, καθώς και άτομα με ειδικές ανάγκες που διαβιούν στην κοινότητα κάτω από συνθήκες  φτώχειας και κοινωνικό – οικονομικής εξαθλίωσης.

Στόχοι:

  • Η Φροντίδα για την ποιότητα ζωής των Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα.
  • Η δια παντός τρόπου αποκατάσταση.
  • Η Μέριμνα για στέγη, διαβίωση και εργασία των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
  • Η δια παντός τρόπου προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης.
  • Η ουσιαστική ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο και η ισότιμη αντιμετώπισή τους, η ευαισθητοποίηση της κοινότητας ως προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ώστε να επιτευχθεί η αρμονική συνύπαρξη.
  • Η αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών της και η γενικότερη συμβολή στην επίλυση των προβλημάτων των μελών του προγράμματος των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος Νομού Φωκίδας.
  • Ο επιστημονικός προβληματισμός, η μελέτη και η ενημέρωση γύρω από θέματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

Η ανταλλαγή επισκέψεων και απόψεων, πληροφοριών και εμπειριών με άλλους εθνικούς ή διεθνείς, ιδιωτικούς ή κρατικούς οργανισμούς που ασχολούνται με την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ή συναφή προς αυτή αντικείμενα.

Η Εταιρία Μέριμνας & Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα εδρεύει στην Άμφισσα. Έχει ιδρύσει προς το παρόν τρία [3] παραρτήματα. Αυτά βρίσκονται στον Νομό Έβρου, στον Νομό Φθιώτιδας και στον Νομό Αττικής. Το κάθε παράρτημα λειτουργεί με μια Τριμελή Συντονιστική Επιτροπή (Τ.Σ.Ε) και με τα υπόλοιπα μέλη που απαρτίζουν την εταιρία.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών