Ινστιτούτο Δημιουργικότητας – Έρευνας – Ανάπτυξης Περιφέρειας Θέρμου

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Δυτική Ελλάδα
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Το «Ινστιτούτο Δημιουργικότητας – Έρευνας – Ανάπτυξης Περιφέρειας Θέρμου» (Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ.) είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική, περιβαλλοντική βελτίωση και ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Θέρμου.

Βασικοί στόχοι του είναι:

– Η διερεύνηση και υποστήριξη δυνατοτήτων οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής μέσα από καινοτόμες δράσεις και συνεργασίες με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
– Η υποστήριξη και συντονισμός προσώπων και φορέων με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων και δραστηριοτήτων που εντάσσονται στους κανόνες της αειφορίας και της ήπιας βιώσιμης ανάπτυξης (αθλητισμός, οικοτουρισμός & αγροτουρισμός, οικοτεχνία, ψυχαγωγικές δραστηριότητες στη φύση, αναβίωση τοπικών εθίμων και παραδόσεων, ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, ανάπτυξη και μεταποίηση τοπικών προϊόντων κ.α.).
– Η προαγωγή και εμπέδωση της κοινωνικής αλληλεγγύης και της τοπικής αλληλοϋποστήριξης, η ανάληψη και υλοποίηση δράσεων για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης ειδικών κοινωνικών ομάδων πληθυσμού.
– Η προαγωγή του πολιτισμού και της παιδείας και της πνευματικής και καλλιτεχνικής καλλιέργειας των κατοίκων της περιοχής κατά τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα και της διά βίου εκπαίδευσης.
– Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η υλοποίηση δράσεων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς, την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης και την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων της περιοχής.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών